Skip to main content
Archief 2021Nieuws

Landelijke Ketenmonitor Zorg biedt volledig inzicht in zorgcapaciteit

Op 23 april jl. startten GGD GHOR Nederland, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de Landelijke Ketenmonitor Zorg. Deze monitor geeft inzicht in de COVID-druk in de gehele zorgketen. Uniek, want hiervoor bestond dit niet. Met een maand op de teller zorgt de monitor voor meer inzicht, een betere samenwerking tussen zorgpartners én snellere signalering van knelpunten.

Monique Jacobs, Hoofd LCPS: “De monitor biedt inzicht in de COVID-druk in de hele zorgketen. We kijken dus niet alleen naar de ziekenhuizen, maar ook naar andere zorginstellingen als verpleeghuizen en de thuiszorg. Hiervoor werken we nauw samen met alle partijen die deze informatie verzamelen. De inzichten uit de Ketenmonitor dienen als een belangrijke basis die ons ondersteunt in het waarborgen van de toegang tot zorg.”

Up-to-date informatie cruciaal
Verschillende partijen onderschrijven het belang van zorgbrede up-to-date informatie. Volgens Ronnie van Diemen, directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS, geven de data uit de Landelijke Ketenmonitor Zorg het zorgbrede inzicht dat nodig is bij het maken van beleidskeuzes: “Om de juiste beslissingen te kunnen nemen is het van belang om inzicht te hebben in de stand van zaken in de zorgketen. Goed om te zien hoe partijen samenwerken om deze data in een overzichtelijke monitor beschikbaar te stellen zodat we mede op basis van die actuele kennis ons beleid kunnen bepalen.”

Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ, benadrukt het belang van goede data in een nationale crisis: “Het afgelopen jaar hebben we eens te meer geleerd dat adequate, up- to-date informatie van cruciaal belang is voor het leveren van zorg in het gehele land op het kwalitatief hoogstaande niveau waar wij garant voor willen staan. Daarbij zijn data en een monitor onmisbaar. De Landelijke Ketenmonitor Zorg is een belangrijke tool die ons helpt de noodzakelijke zorgcontinuïteit te garanderen.”

Ook Rianne van den Berg, Directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland en landelijk portefeuillehouder zorgcontinuïteit corona, benadrukt dat het juist in crisissituaties belangrijk is om te beschikken over informatie waarmee we snel kunnen schakelen en handelen: “Met deze landelijke ketenmonitor zien we in 1 oogopslag hoe het ervoor staat, in de acute- en niet-acute zorg in Nederland. Nu én over een paar dagen. Zo kunnen we snel handelen en degenen die zorg nodig hebben helpen.”

Goede voorbereiding voor fase 3
Het Joint Coalition-overleg fase 3* is een van de partijen die de monitor gebruikt. Volgens Karina Raaijmakers, Directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa, kunnen bestuurders gericht actie ondernemen op basis van de monitor: “De zorg toegankelijk houden tijdens een crisis als corona is een van de grootste uitdagingen. Met de monitor zien we waar in de zorgketen de knelpunten zitten. En waar er tussen zorgsectoren wordt samengewerkt. Met deze informatie kunnen bestuurders en beleidsmakers gericht actie ondernemen in het belang van alle patiënten.”

Landelijk en regionaal nut
De ketenmonitor biedt landelijk inzicht maar wordt ook regionaal gebruikt in de zorgregio. “Door alle beschikbare gegevens samen te voegen, zien we beter wat de situatie is in de verschillende zorgregio’s. In de ROAZ-regio weten we goed wat er speelt in onze regio, maar de monitor helpt om het goede gesprek met elkaar te voeren. Het is voor ons een waardevol instrument om regionale afspraken met elkaar te maken tussen zorgpartners”, volgens Carla Brongers, Manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

Inmiddels is er ook onder verschillende bestuurders (zoals burgemeesters) interesse in de landelijke monitor. Het is de bedoeling dat de Landelijke Ketenmonitor Zorg ook de komende maanden wordt uitgebracht en toegestuurd aan partijen die de informatie kunnen gebruiken bij hun besluitvorming.

 

* In de Joint Coalition fase 3 zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuisorganisaties, Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN), Ambulancezorg Nederland (AZN), Huisartsen, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), GGD GHOR Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Patiëntenfederatie Nederland (PFN).