Skip to main content

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag over de activiteiten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)? Kijk hieronder of jouw vraag erbij staat. Staat je vraag er niet bij? Mail ons je vraag via info@lcps.nu. Binnen 3 dagen komen we bij je terug met een antwoord.

Contact met het LCPS

Hoe is het LCPS georganiseerd?

De werkwijze van het LCPS is gericht op het zoveel mogelijk in stand houden van bestaande structuren binnen de zorg. Hierbij staat het LCPS primair in contact met de verschillende Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio’s. Alle ziekenhuizen binnen Nederland vallen weer binnen een ROAZ regio.

Welke patiënten verplaatst het LCPS?

Het LCPS richt zich alleen op bovenregionale patiënt verplaatsingen. Dat betekent dat verplaatsingen tussen ziekenhuizen binnen één regio niet door het LCPS gecoördineerd worden, maar door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Het LCPS verplaatst klinische- én IC-patiënten. Bekijk ook deze PDF waarin schematisch wordt weergegeven hoe een verplaatsing in zijn werk gaat.

Is het noodzakelijk om patiënten bovenregionaal te verplaatsen?

Het LCPS beseft dat het verplaatsen van patiënten veel vraagt van de patiënt zelf, familie en naasten. Helaas is het verplaatsen van patiënten naar andere regio’s noodzakelijk om de zorg door heel Nederland zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor iedereenAlleen door deze samenwerking tussen onze ketenpartners en medewerking van patiënten en naasten, kunnen we deze crisis samen het hoofd bieden. 

Hoe werkt het LCPS?

Binnen het LCPS is een team 24/7 bezig met het coördineren van bovenregionale patiëntverplaatsingen. Een ander team richt zich juist op het opstellen van een voorspellend model en het daaraan verbinden van acties en maatregelen. Tot slot is er een team dat zich richt op het organiseren van het aanbod en de vraag naar benodigde resources, om de doelstelling van het LCPS te ondersteunen.

Hoe weet het LCPS of een bed beschikbaar is?

 Het LCPS inventariseert dagelijks de beddencapaciteit en bedbezetting in alle ziekenhuizen in Nederland. Deze informatie wordt via de RCPS’en verkregen. Deze RCPS’en zijn verankerd in de ROAZ-structuur. Elke RCPS stelt elke ochtend alle ziekenhuizen in de eigen regio de vragen: hoeveel patiënten – met en zonder corona – zijn opgenomen op de IC en in het ziekenhuis? En hoeveel bedden zijn er nog vrij? Dat geven zij vervolgens door aan het LCPS. Indien er een patiënt bovenregionaal moet worden overgeplaatst, belt het LCPS altijd eerst met het ontvangende ziekenhuis of de beschikbare plek nog beschikbaar is.
De informatie omtrent de landelijke bedbezetting wordt ook op het Corona dashboard getoond.

Hoe wordt het verschil in data tussen het LCPS en NICE verklaard?

De cijfers van het LCPS worden vaak vergeleken met de cijfers uit de NICE registratie. Echter, de twee dataverzamelingen bevatten verschillende gegevens en dienen andere doelen. Voor LCPS is het belangrijk om inzicht te hebben in het aantal benodigde en bezette COVID- en non-COVID bedden in de ziekenhuizen. Het LCPS heeft dan ook een capaciteitsperspectief en gebruikt hiervoor geaggregeerd informatie die door de RCPS’en worden verzameld. Voor de NICE is het belangrijk om inzicht te hebben in het aantal (nieuwe) COVID-19 patiënten per dag op de IC en in de kliniek en gebruikt hiervoor gegevens op patiëntniveau (BSN). De cijfers van de NICE en de LCPS kunnen dus niet zonder meer met elkaar vergeleken worden aangezien deze cijfers betrekking hebben op andere concepten (patiënt vs bezetting) en niet continue maar met vaste momentopnamen worden verkregen. Daarnaast kan de status van de patiënt (‘nog verdacht’ of ‘inmiddels niet meer positief’) tot verschillen leiden. Zie voor meer informatie over NICE de website van NICE (www.stichting-nice.nl).

Hoe werkt het LCPS samen met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)?

Het LCH werkt aan de inkoop en distributie van medische hulpmiddelen waarin tekort dreigt, zoals maskers, jassen, schorten, spatbrillen, en diagnostische testen. Ook de beademingsapparaten worden ingekocht door LCH. Het LCPS verzorgt de verdeling van de beademingsapparaten, de distributie wordt vervolgens weer verzorgd door het LCH. Het LCH en LCPS werken op verschillende manieren samen. Zo vindt er afstemming plaats van hulpaanbod binnen de scope van het LCH, wordt informatie gedeeld over voorspellingen en houden we zicht op de beschikbaarheid van kritische hulpmiddelen in relatie tot de te verwachte zorgvraag.

Wat is het Dashboard Zorgketen?

Het Dashboard Zorgketen is, als opvolger van de Landelijke Ketenmonitor Zorg, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met de GGD GHOR Nederland en NZa. Het dashboard geeft een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van de zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau in tijden van COVID. In één oogopslag zien gebruikers hoe druk of rustig het is in de eerstelijns zorg, de tweedelijnszorg en de vervolgzorg. Het dashboard helpt op die manier om beslissingen te nemen en acties in te zetten om de continuïteit in de zorg te kunnen borgen.

Lees hier de meest gestelde vragen over het Dashboard Zorgketen

Of lees hoe het dashboard in de praktijk wordt ingezet

Wat is het doel van het LCPS?

Het LCPS heeft als doel om de ziekenhuiszorg door heel Nederland gelijk toegankelijk te houden door iedereen. Dat doen we door de werklast van de patiëntenzorg in ziekenhuizen tijdens de crisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland.

Alles over het LCPS

Alles over patiëntverplaatsing