Skip to main content

Vragenlijst ROAZ – druk op de zorg

Onderstaand vindt u de toelichting op de verschillende scores en knelpunten.

Contact met het LCPS

Toelichting op algemene scores ROAZ regio:

  1. Reguliere (acute) zorg is toegankelijk en doorstroom is aanwezig. Piekbelasting heeft geen invloed op zorg continuïteit. Lokale coördinatie zoals interne maatregelen is voldoende.
  2. Binnen 1 of meerdere sectoren staat de continuïteit van zorg onder druk. Regionale coördinatie mogelijk.
  3. Grote/ongelijke druk op de zorg in 1 of meerdere sectoren waardoor zorg continuïteit in het gevaar komt. Regionale coördinatie noodzakelijk.
  4. Druk op de zorg is zichtbaar in meerdere sectoren van de keten. Aanpassingen om continuïteit te kunnen borgen zijn benut. Zorg continuïteit en kwaliteit zijn in gevaar in de regio. Zowel boven- als regionale-coördinatie is benodigd.
  5. Crisis t.a.v. regionale zorg continuïteit: vrijwel alle sectoren kunnen zorg niet meer volledig waarborgen. Crisisplan wordt opgevolgd. (Boven) regionale patiënten spreiding is lastig.

Toelichting op scores per sector voor ROAZ regio:

  1. Geen bijzonderheden. Zowel Covid-zorg als reguliere zorg kunnen worden geborgd met evt. aanpassingen in de bedrijfsvoering en/of capaciteit. Piekbelasting geen invloed op zorg continuïteit. Lokale coördinatie is voldoende.
  2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt. Aanpassing van bedrijfsvoering en/of extra capaciteit zijn nodig om continuïteit te kunnen blijven borgen. Regionale coördinatie is mogelijk.
  3. Er worden bijzondere maatregelen genomen om de continuïteit te kunnen borgen zijn benut. Zorg continuïteit staan onder druk. Regionale coördinatie noodzakelijk.
  4. De grenzen van de zorgsector zijn bereikt. Aanpassingen van zorg om continuïteit te kunnen borgen zijn volledig benut. Zorgcontinuïteit en kwaliteit zijn in gevaar. Zowel boven- als regionale-coördinatie is benodigd.
  5. Grenzen van de zorg zijn overschreden. Zorgkwaliteit en/of veiligheid kan niet meer worden gewaarborgd. (Boven) regionale patiënten spreiding is lastig.

Toelichting op knelpunten:

Personeel
• Beschikbaarheid en inzetbaarheid regulier en extra personeel zoals medici, verpleegkundigen en verzorgenden, triagisten, ondersteunend personeel en technische dienst. Denk bij inzetbaarheid niet alleen aan zaken als ziekteverzuim, afwezigheid voor mantelzorg en de kwalificaties van het personeel, maar bijv. ook aan zaken als werkwilligheid en veiligheid van personeel.

Middelen
• Beschikbaarheid en bruikbaarheid genees-, hulp- en technisch middelen zoals bijvoorbeeld medicatie, PBM, beademingsapparatuur, bedden en zuurstof, maar bijv. ook nutsvoorzieningen (water, elektra, afval, afvalwater, ICT en telecom) en technische systemen (bijv. ventilatie, sprinklers, beveiliging, tourniquets).

Ruimtes
• Fysieke beschikbaarheid en praktische bruikbaarheid van werkruimtes zoals behandelkamers, IC-ruimte en vervoerscapaciteit (o.a. ambulances, MICU), maar bijv. ook opslagruimte zoals mortuaria.

Processen en methoden
• Functioneren van werkmethoden en processen binnen de organisatie en tussen organisaties (bijv. triage, opname, ontslag en transferproces ziekenhuis, VVT en MSR, responsproces ambulances, triageproces Meldkamer, HAP en Zorgcentrales).
• Functioneren benodigde crisisstructuren en processen (bijv. de interne crisisorganisatie, RCPS, ROAZ-beheersorganisatie en  veiligheidsregio).
• Functioneren lokale overheid en maatschappelijke leven, bijv. beschikbaarheid politie en brandweer voor de zorg, aanspreekbaarheid gemeente op problemen, bereikbaarheid zorg (via de weg, met OV en telecom).

Belangen
• Financiële gevolgen in de zin van gederfde inkomsten en boekhoudkundige verliezen (bijv. de financieringsstructuur werkt beperkend, en momenteel vooral van benodigdheden die niet gefinancierd worden, zoals planvorming en medische handelingen die niet gedekt worden door de zorgverzekeraars, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, onverzekerde schade en oplopen verzekeringspremies na schade).
• Juridische gevolgen (bijv. impact behandelrelatie, claims/aansprakelijkheid en klachten of rechtszaken en niet nakomen contractuele verplichtingen). Imagoschade voor de organisatie, zowel bij collega’s, de buurt, de pers, overheidsdiensten en het openbaar bestuur, alsook doorwerking op patiëntenbestand, personeelswerving, audits en certificering.